• Sportclub
  Veluwezoom
 • Privacy
 • Privacy Policy Sportclub Veluwezoom

  Uw Privacy Policy Sportclub Veluwezoom hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sportclub Veluwezoom houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Sportclub Veluwezoom zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

  Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

  Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Sportclub Veluwezoom verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Het inschrijving formulier Nieuwsbrief; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sportclub Veluwezoom de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; E-mailadres. Uw persoonsgegevens worden door Sportclub Veluwezoom opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode dat men aangemeld is.

  Verwerking van persoonsgegevens van Leden & Medewerkers

  Persoonsgegevens van Leden & Medewerkers worden door Sportclub Veluwezoom verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Uitvoering geven aan de lidmaatschap en/of arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De ledenadministratie & arbeidsovereenkomst. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sportclub Veluwezoom de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Telefoonnummer; E-mailadres; Geboortedatum; Kopie ID; BSN-nummer; Uw persoonsgegevens worden door Sportclub Veluwezoom opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Gedurende de periode dat men een lidmaatschap is aangegaan daarna voor onbepaalde tijd als "oud lid".

  Verstrekking aan derden

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma; Het verzorgen van de (financiële) administratie; Het verzorgen van de ledenadministratie in Sportlink (KNVB) t.b.v. Speelgerechtigd zijn, Voetbal.nl en WedstrijdzakenApp Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Uw persoonsgegevens (leden) worden verstrekt voor het innen van contributie aan ClubCollect (Amsterdam) op www.clubcollect.com/nl/security   en http://www.clubcollect.com/nl/legal/privacy_statement kunt U haar Privacy Policy lezen. Uw persoonsgegevens (leden) worden verstrekt voor het aanmelden bij de KNVB aan Sportlink op  https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000110291-standaardvoorwaarden-sportlink-verenigingen kunt U alles lezen over haar Privacy Policy

  Social Media

  Sportclub Veluwezoom gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden, klanten, gebruikers van apps en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Sportclub Veluwezoom volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spant Sportclub Veluwezoom zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Sportclub Veluwezoom behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Sportclub Veluwezoom (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. Sportclub Veluwezoom is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen.

  FOTO & FILMPROTOCOL Sportclub Veluwezoom
  Sportclub Veluwezoom hanteert een foto en filmprotocol voor het plaatsen van foto’s en filmbeelden op de website van Sportclub Veluwezoom en voor social media zoals facebook, twitter, instagram, scorebordscherm langs ons hoofdveld en het tv-scherm in ons clubhuis. In dit protocol kunt u de regels lezen, waaraan Sportclub Veluwezoom zich houdt als het gaat om foto’s en filmmateriaal van onze leden, begeleiders en andere betrokkenen.
  Gebruik website/social media en schermen
  Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie (met uitzondering van kleedkamers en toiletten) mogen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden en door de vereniging aangestelde personen;
  Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website en social media kanalen wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;
  Er worden geen foto’s van individuele kinderen geplaatst op de website en social media kanalen van Sportclub Veluwezoom, als de ouders bezwaar hebben gemaakt. Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een functie voor club zoals leden van bestuur en begeleiders en trainers van de teams;
  Als ouder/verzorgers problemen heeft/hebben met een foto of foto’s en/of filmbeelden dan kan in overleg met deze persoon besloten worden de foto’s/film te verwijderen;
  Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s/filmbeelden dan wel hun kind(eren), dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuurslid secretaris. Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening gehouden wordt bij het plaatsen van foto’s/filmbeelden op de website en social media kanalen. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen.
  Het bestuur is en blijft alleen eindverantwoordelijk voor de eigen Sportclub Veluwezoom website en voor de eigen Sportclub Veluwezoom social media kanalen en schermen;

  Maken van foto- en video opnames
  Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen/kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden of uitgenodigde pers.
  Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn:

  a. wedstrijden en (officiële) toernooien;
  b. verenigingsactiviteiten;
  c. tijdens trainingen.
  Binnen Sportclub Veluwezoom is het niet toegestaan foto’s en of opnames te maken in de kleedkamer of douche ruimtes en toiletten.

   

  Indien u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met Sportclub Veluwezoom via info@scveluwezoom.nl.

  Leden dienen zelf het bestuur in kennis te stellen dat zij geen toestemming geven aan de vereniging om foto en filmbeeldmateriaal te gebruiken op de kanalen van de vereniging.

  Binnen de EU

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn

  Sportclub Veluwezoom bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; Alle personen die namens Sportclub Veluwezoom van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Rechten omtrent uw gegevens 

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen

  Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

  Contactgegevens

  Sportclub Veluwezoom Postbus 230 6880 AE VELP 
  info
  @scveluwezoom.nl o.v.v. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

  Namens het Bestuur

  Hans Gerritsen secretaris

  Velp, 1 Mei 2018

rfwbs-slide